VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy Dušan Lapáček - LEPOR, provozující server www.fotoradosti.cz
foto

LEPOR - Dušan Lapáček, IČ: 41428293, DIČ: CZ6905250847, provozovna Lučanská 190, Kutná Hora 284 01, zapsaný v Živnostenském rejstříku a vydaný ŽÚ při MÚ Kutná Hora

Definice pojmů a termínů pro potřeby Všeobecných obchodních podmínek

Dodavatel/Zhotovitel - LEPOR Dušan Lapáček (dále jen LEPOR) , IČ: 41428293, DIČ: CZ6905250847, provozovna Lučanská 190, Kutná Hora 284 01, zapsaný v Živnostenském rejstříku a vydaný ŽÚ při MÚ Kutná Hora

Software/Program – on-line verze aplikace Net4Press

Webová stránka webové stránky www.lepor.cz, nebo jiná internetová prezentace, na které se nabízejí Služby/Zboží Lepor.

Služba - zpracování, vytištění a dodání objednaných výrobků. Dodavatel si vyhrazuje právo zajistit službu prostřednictvím třetích stran.

Zboží - jakékoli výrobky objednané u Dodavatele.

Objednatel/Zákazník – jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která objedná Zboží u Dodavatele prostřednictvím serveru FOTORADOSTI.CZ.

Objednávka - závazná objednávka Zboží nebo Služeb ze strany Zákazníka, obsahující všechna potřebná data, učiněná prostřednictvím Webové stránky. Objednávka je ze strany Dodavatele závazná okamžikem zaslání Potvrzení Objednateli Dodavatelem.

Potvrzení - potvrzení Objednávky ze strany Dodavatele o jejím převzetí, její kompletnosti pro výrobu objednaných služeb v uvedeném množství a kompletnosti údajů nezbytně nutných pro doručení Zboží Zákazníkovi. Potvrzení zašle Dodavatel Objednateli na jím uvedený email. V případě, že Kupní cena zakázky přesahuje stanovenou hodnotu uvedenou v článku Platební podmínky v oddíle Všeobecné obchodní podmínky, bude Vám automaticky vystavena faktura pro úhradu Kupní ceny. Po připsání částky na účet Vám dodáme Zboží v termínu uvedeném na Potvrzení Objednávky. (Na Potvrzení bude uveden termín pro dodání zboží od připsání částky na účet).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1/ Úvodní ustanovení

Dodavatel Lepor - Dušan Lapáček je provozovatelem Webových stránek www.FOTORADOSTI.cz. V on-line aplikaci může zákazník definovat jednotlivé šablony, upravit vloženou šablonu dle vlastní potřeby, po dokončení úpravy šablony doplní počet kusů k tisku, objednávka je vložena do košíku a dále je s ní nakládáno jako ve standardním e-shopu zaměřeném na koncové zákazníky. Objednávkou Zboží zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro Dodavatele a Zákazníka právně závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli měnit. Pozměněné podmínky jsou účinné ode dne zveřejnění na Webových stránkách www.FOTORADOSTI.cz

2/ Předmět smlouvy o dílo a její uzavření

Smlouva o dílo je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Dodavatelem na základě řádné Objednávky zaslané prostřednictvím on-line aplikace na tvorbu fotodárků a dále pak na základě Potvrzení objednávky ze strany Dodavatele po jejím obdržení. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti okamžikem Potvrzení ze strany Dodavatele.

Na základě uzavření Smlouvy o dílo se Dodavatel zavazuje vyrobit a dodat Zboží nebo Služby specifikované v Objednávce a Zákazník se zavazuje Zboží nebo Služby převzít a zaplatit za ně.

3/ Cena díla

Cenou díla se rozumí cena za Zboží a Služby, vypočtená dle aktuálního ceníku Dodavatele platného v okamžiku Potvrzení objednávky ze strany Dodavatele. Součástí Kupní ceny jsou i poplatky za dopravné, včetně dalších souvisejících poplatků.

Ceník Zboží a Služeb je zveřejněný na Webových stránkách Dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží a Služeb, učiní tak zveřejněním cen na Webových stránkách. Ceník se stává aktuálním okamžikem zveřejnění. Změněný ceník neplatí pro již Potvrzené Objednávky.

4/ Platební podmínky

Způsob úhrady Zboží zvolí Objednatel při objednávání možností: na dobírku, převodem nebo v hotovosti při vyzvednutí na provozovně Dodavatele. V případě, že celková cena za Zboží přesáhne částku 5.000,- Kč včetně DPH, vygeneruje systém Objednateli fakturu na celkovou částku Kupní ceny. Po připsání částky na účet Vám dodáme Zboží v termínu uvedeném na Potvrzení Objednávky.

Úhradou faktury se rozumí okamžik, kdy je fakturovaná částka připsaná na účet Dodavatele.

5/ Podmínky dodání a převzetí

Způsob dodání je určený volbou Zákazníka v Objednávce.

Termín dodání odpovídá termínům uvedeným na Webových stránkách a konkrétní termín dodání objednaného Zboží potvrdí Dodavatel Objednateli v Potvrzení zejména s ohledem na vytížení výroby v daném období (například Vánoce).

Prodlení dodávky ze strany Dodavatele nedává právo Zákazníkovi nepřijmout realizovanou zakázku. Při prodlení více než 14 dnů od termínu uvedeného v Potvrzení Objednateli Dodavatelem není povinen Objednatel Zboží převzít. Dodavatel není však v prodlení se zhotovením a doručením díla v případě, kdy Objednatel neposkytuje s výrobou díla dostatečnou součinnost požadovanou Zhotovitelem.

Zboží je dodáno okamžikem doručení na adresu uvedenou v objednávce. Při převzetí zboží je Objednatel povinen si Zboží prohlédnout. V případě, že je obal zásilky poškozený, zkontrolujte za přítomnosti dopravce stav zásilky a v případě, že je Zboží poškozené, nebo nekompletní, sepište o tom s dopravcem zápis s potvrzením dopravcem o rozsahu poškození. Objednatel bere na vědomí, že reklamace poškozeného Zboží je řešena dle reklamačních řádů dopravce. Poškození Zboží způsobené dopravou Zboží nebo jeho nekompletnost vyplývající z dopravy Zboží má povinnost Objednatel uplatnit u dopravce. Za vady způsobené dopravou zodpovídá dopravce. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel zodpovídá za Zboží do chvíle předání dopravci.

Dodavatel neručí za služby dopravce, zejména pokud se jedná o termín doručení Zboží.

Zboží je majetkem Dodavatele do doby jeho plného zaplacení. Pro případ, že Objednatel nepřevezme dodané zboží, je i nadále povinen za něj uhradit cenu díla dle vystavené faktury Dodavatelem.

V dodávce Zboží obdrží Objednatel spolu se Zbožím i daňový doklad vystavený v souladu s platnými právními předpisy pro ČR.

6/ Záruka za Zboží

Počátek běhu záruční lhůty je stanoven dnem, kdy Objednatel převezme od Dodavatele nebo dopravce Zboží.

Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců pro fyzické osoby, nebo na dobu 6 měsíců pro právnické osoby /právnické osoby uvedou v objednávce IČ firmy/. Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě, funkční vady a vady materiálu.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením Zboží, nebo jeho částí, na vady způsobené neopatrným, nebo nevhodným používáním, nebo nevhodným skladováním Zboží.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené dodáním nekvalitních podkladů pro tisk. Pro ten případ upozorní Zhotovitel Objednatele na nízkou kvalitu předložených podkladů s tím, že kvalita díla může být závislá na kvalitě jím dodaných podkladů.

Zhotovitel neodpovídá Objednateli za barevnou odlišnost pro případ barevné odchylky oproti zobrazení na nekalibrovaných monitorech Objednatele, který zpracuje zakázky v on-line aplikaci. Tyto monitory nejsou kalibrované pro zařízení zhotovitele určené k tisku zakázek.

7/ Reklamační podmínky

Pro případ vady Zboží způsobenou Dodavatelem v běhu záruční lhůty, má povinnost Objednatel takovou vadu bez odkladu uplatnit u Dodavatele dle reklamačních podmínek Dodavatele. Vadu jste povinni reklamovat bez odkladu po jejím objevení, nebo vzniku.

Objednatel zašle Zhotoviteli reklamované Zboží s popisem reklamované vady, spolu s originálem daňového dokladu o nákupu Zboží.

Zhotovitel posoudí Objednatelem reklamované vady a ve lhůtě nejpozději do 30 dnů se k reklamaci vyjádří a v případě oprávněné reklamace navrhne její řešení. Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, Zboží Zhotovitel Objednateli opraví.

Jedná-li se o vadu, která nebrání řádnému užívání Zboží, navrhne Zhotovitel Objednateli přiměřenou slevu na Zboží

Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Zboží, popřípadě o vadu, kterou nelze odstranit a brání řádnému užívání Zboží, má Zákazník nárok na vrácení Kupní ceny.

Reklamované Zboží nesmí být zasláno Dodavateli na dobírku, zásilky na dobírku Zhotovitel zásadně nepřebírá. Zboží zašle Objednatel Dodavateli doporučenou poštou, aby zabezpečil řádné doručení a získal od přepravce potvrzení o předání zboží. Dodavatel neručí za přepravu reklamovaného zboží až do převzetí Zboží od přepravce.

Reklamace se vztahuje pouze na Zboží vrácené Dodavateli v okamžiku uplatnění reklamace. Za nevrácené Zboží Vám bude účtována cena dle Objednávky a Potvrzení objednávky.

Zhotovitel si vyhrazuje právo automaticky zpracovávat a upravovat data dodaná Zákazníkem pro účely tisku, stejně jako je barevně upravovat. Odchylky od barevnosti oproti představám Zákazníka, popřípadě v rámci spravedlivé tolerance technologie digitálního tisku nemohou být předmětem reklamace.

8/ Poskytnutí osobních údajů

Při zpracovávání Objednávek shromažďuje Zhotovitel data Zákazníků a předává je svým dodavatelům v míře nezbytně nutné pro zhotovení, expedici, dopravu a platbu za Zboží a/nebo Služby.

Tyto údaje slouží výhradně pro plnění Smlouvy o dílo, komunikaci mezi Zhotovitelem nebo dopravcem a Objednatelem.

V případě, že s tím projevíte souhlas, budeme Vám mailem zasílat informace o novinkách a cenových zvýhodněních. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí odkazu v mailu v marketingovém sdělení.

9/ Vyšší moc

Jestliže nastane vyšší moc - objektivně nepředvídatelná a neodvratitelná skutečnost, která bude bránit Zhotoviteli dočasně nebo trvale v plnění Smlouvy o dílo a závazků z ní plynoucích, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo. V případě, že nastane vyšší moc, neodpovídáme za škody vzniklé v souvislosti s vyšší mocí. Po dobu působení vyšší moci není Zhotovitel v prodlení se zpracováním a dodáním Objednávky Objednateli.

10/ Odstoupení od Smlouvy o dílo

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy o dílo pro případ, že dodaná data nejsou vhodná pro tisk, případně jejich obsah odporuje právním předpisům, nebo dobrým mravům.

11/ Další ustanovení

Uzavřel-li Zákazník smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít foto-zakázku u dopravce nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.

Dopravce ani zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.

Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.

Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, Zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

12/ Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky se pro Objednatele stávají závazné ve chvíli odeslání jeho Objednávky.

Ostatní smluvní vztahy se řídí právem České republiky a to ustanovením Obchodního zákoníku pro Zákazníky - právnické osoby, nebo ustanoveními Občanského zákoníku pro Zákazníky - fyzické osoby.

V případě, že se některý z bodů těchto Všeobecných podmínek stane neplatným, zůstávají ostatní body platné a účinné.

Modální okna